Контакт с Нас

mk.beroe.stz@abv.bg     Телефон: 042 919402

Финансово-счетоводен отдел

Финансово-счетоводен отдел

Обхватът на дейностите, осъществявани от финансово-счетоводния отдел:

  1. икономическо, бюджетно и финансово управление;
  2. организация на управлението на човешките ресурси;
  3. спазване на правилата за безопасност и сигурност на пациентите и персонала;
  4. водене и осчетоводяване на приходи по източници на финансиране и разходи по икономически елементи за лечебното заведение и за отделните структурни звена;
  5. координация на процесите за предоставяне на общи услуги на пациентите и персонала.