Контакт с Нас

mk.beroe.stz@abv.bg     Телефон: 042 919402

Информация

Условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията
между www.mkberoe.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и
потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на
информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Медицински Център Берое – Стара Загора
www.mkberoe.com
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА
Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на
информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Основните характеристики на Услугата са следните:
www.mkberoe.com..
Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно
параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.
IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА
Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от
Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план, когато Услугата се
предоставя възмездно.
(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на
Доставчика в Интернет.
3
Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от
Доставчика в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно..
(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на
Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.
V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква
регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
(2) За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе избрана от него парола за
отдалечен достъп.
(3) Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на
онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в
нея и настоящите общи условия процедура.
(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация”
или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с
тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги
спазва.
(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез
изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат
и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава
регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с
което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика.След
потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика
възникват договорни отношения.
(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и
актуални данни. Ползвателят своевременно да актуализира данните, посочени в
регистрацията си, в случай на промяна.
(7) В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на услугата се използва
профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е
титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга
мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за
идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на
Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
(2) Договорът се сключва на български език.
4
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи
условия, достъпни на адрес www.mkberoe.com, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните,
предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За
избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически
средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация,
преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на
Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след
извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от
момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на
Услугата, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез
електронни средства.
(8) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите,
договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване
от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на
първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на
използването й.
(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се
смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по
предназначение.
(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер,
скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат
затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото
законодателство.
Чл. 10. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и
нейното управление.
Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика,
отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право
временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
5
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови
предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за
преустановяването.
Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя
съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще
изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента
на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни,
достъпна на адрес www.mkberoe.com Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на
личните данни на Доставчика.
(4) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му
данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.
Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата,
Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери
достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и
лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и
парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за забравени имена
и пароли”, достъпна на адрес www.mkberoe.com.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което
последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на
услугата.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези
общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от
Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги
отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с
изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната
поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата.
Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на
този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат
действие спрямо него.
6
(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи
условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за
промяната.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 15. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
 с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на
предоставяне на Услугата;
 с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
 при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на
една от страните по договора;
 по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на
задълженията на другата страна;
 при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява
задълженията си;
 при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
 в случаите по чл. 9, ал. 3 от тези общи условия;
Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да
прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се
използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република
България и общоприетите нравствени норми.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия
няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 18. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването
на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 19. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от
компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 20. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.01.2017г.

Стационарен блок

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС БЕРОЕ”

Лечебното заведение се състои от СТАЦИОНАРЕН БЛОК и МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР.Медицински комплекс БЕРОЕ разполага с 121 легла, разпределени в следните отделения:

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (ОАИЛ)

Отделението се намира на първия (партерен) етаж в Стационарния блок, разположено в самостоятелно обособен операционен блок, оборудван с три операционни зали. Интензивното отделение е с 6 легла и е предназначено за 24-часово наблюдение и лечение на тежко болни и оперирани пациенти.

КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Отделението разполага с 36 легла, включително обособен интензивен сектор и се намира на 2-ри и 3-ти етаж. В отделението функционира Ангиографска зала от най-високото III-то ниво на компетентност, оборудвана с последно поколение ангиограф SIEMENS, където се извършва диагностика и лечение на всички коронарни стестнения, които са причнина за миокарден инфаркт и всички сериозни сърдечно-съдови проблеми.

ОРТОПЕДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Отделението разполага с 22 легла и се намира на 4-ти етаж в Стационарния блок.
– ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ НА ГОЛЕМИ И МАЛКИ СТАВИ
– ТРАВМАТОЛОГИЯ
– ДЕТСКА ОРТОПЕДИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ И УРОЛОГИЯ

На 5-ти етаж е разположено отделение по Хирургия и Урология. В отделението по хирургия се извършват широк спектър от хирургични операции  включително и лапароскопси интервенции.
Работата на Хирургичните и урологични екипи е насочена предимно към модерните и щадящи пациента оперативни техники, предполагащи максимално бързо възстановяване на пациента и връщането му към нормален живот. Отделението по Урология разполага с АПАРАТ ЗА ЕКСТРАКОРПОРАЛНА ЛИТОТРИПСИЯ за разбиване на камъни в бъбреците, както и с най-съвременен метод за операция на простата с използването на иновативния ЗЕЛЕН ЛАЗЕР. Това е новия “ЗЛАТЕН СТАНДАРТ” за работа в урологията при доброкачествен аденом на простатата. Методът е изключително подходящ за пациенти със захарен диабет и такива със сърдечни операции – изкуствени клапи, съдови протези и такива с поставени коронарни стентове, тъй като не се налага спиране на противосъсирващите средства.

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

В отделението по вътрешни болести са разкрити легла за лечение на:

 • захарен диабет
 • ревматологични заболявания
 • гастрит, язва, колит и всички гастроентерологични и ендокринологични заболявания

НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Намира се на 7-ми етаж и разполага с 22 болнични легла.В отделението се лекуват заболявания на периферната и централната нервна система, в това число МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ. Отделението разполага със съвременни  апарати за ЕЕГ,ЕМГ, соно доплер за мозъчните кръвоносни съдове.

Лечебното заведение е луксозно обзаведено, което прави престоя при нас изключително комфортен. Всички стаи са със санитарен възел, климатик и плазмен телевизор. Ние сме оборудвани с последно поколение медицинска апаратура от водещи европейски марки.Това ни дава спокойствие за бързо и точно определяне на Вашия здравословен проблем.

Поверителност

Този сайт използва бисквитки и подобни технологии, за да управлява, подобрява и персонализира вашето изживяване. Затваряйки това уведомление или с продължаването да ползвате сайта, Вие се съгласявате с Политиката използването на бисквитките в сайта.


Политика за използване на бисквитки

1. Общи условия

Този сайт не събира лични данни като имена, номера на кредитни карти, адреси и тн. При посещенията на сайта, ние използваме генерираната информация основно за статистически цели. Това ни позволява постоянно да оптимизираме и променяме сайта според изискванията и интересите на потребителите.

2. Cookies

Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които интернет сайтовете запаметяват във Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър. Използвани още от средата на 90-те, те са едни от най-глобално използваните технологии в интернет. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносител на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.

На бисквитките разчитат голяма част от основните функции на уеб сайтовете. Чрез тях става достъпно получаването на информация и онлайн реклама, която е много вероятно да бъде интересна и подходяща точно за Вас. От друга страна, без наличието на бисквитки не можете да пазарувате онлайн, защото те се използват за запаметяване на избраните продукти, добавени към Вашата потребителска кошница.

Бисквитките, използвани в този сайт, не събират Вашите лични данни или друг тип лична информация, като също така по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. Целта, с която нашият сайт използва бисквитки, е да ни помогне да ви осигурим оптимално използване на интернет и от друга страна да подобри ефективността и функционалността на сайта. Тази част от нашата политика за поверителност ви осигурява ясна и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме, и целите, за които се използват.

Каква е информацията, която ще бъде запазена от бисквитката?

Обикновено бисквитката запазва:

Името на уебсайта, от която е дошла;
Колко дълго бисквитката ще остане на вашия компютър или телефон;
Стойност – обикновено произволно генериран уникален номер.

Колко дълго остават бисквитките на вашия компютър?

Бисквитки на сесии – тези бисквитки траят до затваряне на браузъра. Те не се запазват на вашия твърд диск. Обикновено се използват за проследяване на страниците, които посещавате, за да може да се персонализира информацията за вас за това посещение.
Постоянни бисквитки – тези бисквитки се съхраняват на вашия твърд диск, докато ги изтриете или изтече срокът им. Те могат да се използват например за запомняне на вашите предпочитания, когато посетите сайта.

Приемане

Чрез използването на този уеб сайт, вие се съгласявате, че той може да постави бисквитки във Вашия компютър или мобилно устройство.

Как използваме бисквитките

Бисквитки на страниците на сайта изпълняват важни функции, те са начин за регистриране на предпочитаните настройки на потребителя при ползването на дадения сайт и осигуряват персонализирано и по-добро уеб съдържание. Например, когато използвате този сайт, те Ви дават възможност да намерите по най-бързия начин страниците и информацията, които търсите.

Друг тип бисквитки ни идват на помощ, за да разберем как уеб сайтовете ни се използват от посетителите. А стигайки до тази информация, можем да оптимизираме това, което правим онлайн. Тези бисквитки могат да ни кажат времето и продължителността на ползване, както и да предоставят информация за начина, по който посетителите навигират в уеб сайта. Важно е да отбележим още веднъж, че бисквитките не събират Вашата лична информация. Ето защо нашият маркетинг екип, който работи с инструментите за уеб анализи, не би могъл да ви идентифицира лично. Важното в случая са получените факти от типа: колко време е необходимо за зареждането на дадена уеб страница или какъв е типът информация, търсен най-много посетителите, също така времето и продължителността на ползване, както и предоставената информация за начина, по който посетителите навигират в уеб сайта. Тези бисквитки са ни от полза и тогава когато част от нашия уеб сайт не работи правилно. В тези случаи т.нар. cookies, ни позваляват да локализираме проблема и след това да го отстраним.

За да установим къде да позиционираме нашите онлайн реклами и да разберем колко добре работят те, използваме третият тип бисквитка. Задачата, която те изпълняват, е да ни информират, когато някоя от рекламите ни, поставени на друг сайт (например Google, Yahoo, etc.) препратят посетител към сайта. Както останалите два типа, така и този не събира Ваша лична информация или данни.

Видове бисквитки, които използваме

Използваните от нас бисквитки се разделят в две категории. Първите са бисквитките, поставени от нас или „собствени бисквитки“ , а другите са бисквитки, поставени от наши партньори – „бисквитки от трети страни“.

Собствени бисквитки
Основната функционалност на сайта ни в по-голямата си част зависи от бисквитките, поставени от нас. Те включват също и уеб аналитични бисквитки, които ни помагат, за да определим колко посетители посещават даден уеб сайт и колко често, също така за да съхраняваме предпочитанията на нашите потребителите, да проследяваме пътя и активността им в нашия уеб сайт и не на последно място за съхранение на елементите, избрани от клиентите на сайта.

Бисквитки от трети страни
Това са бисквитките, поставети от трети страни – наши избрани партньори, с които работим. Те също не събират и не изпращат никаква лична информация за вас. Онлайн въпросници или чат на живо, чрез който да получите отговор на всичките си въпроси – това са някои от полезните услуги, които те активизират. Рекламните мрежи, с които работим също могат да поставят бисквитки, чрез които да си набавят полезна информация, която ще им помогне да позиционират нашите онлайн реклами на най-подходящите места.

Бисквитки на социални мрежи
Чрез социални мрежи като Facebook и Twitter можете да споделите дадени страници на нашите уебсайтове. В тези случаи е добре да знаете, че подобни социални мрежи поставят свои собствени бисквитки, които ние не контролираме. Ето защо бихте могли да проверите техните уеб сайтове, за да разберете повече за политиката им за бисквитките.

Управление на бисквитките
Най-популярните уеб браузъри ви позволяват да управлявате бисквитките. Можете да изберете да приемете или отхвърлите всички бисквитки, или само специфични видове.

Какво се случва, ако отхвърлите всички бисквитки?
Ще можете да използвате повечето части на сайта, включително много от страниците с информация, но ако забраните бисквитките, някои полезни секции няма да работят. Например, няма да можете да се регистрирате или да влезете в своя акаунт. Възможно е и дадени части на сайта да на работят правилно.

Как да управлявате бисквитките в различните уеб браузъри
За да намерите информация за това как да управлявате бисквитките в различните уеб браузъри трябва да потърсите информация за всеки браузър поотделно.

Отказ от използване на бисквитки

Ако желаете да заявите отказ от използването на бисквитки във Вашия браузър може да направите това чрез настройките на Вашия бразуър.

Връзки към външни уеб сайтове

Моля, обърнете внимание, че този сайт не носи отговорност за съдържанието на външни уеб сайтове. Ние редовно актуализираме връзките на уеб сайта, но понякога съдържанието на външни сайтове може да е неактуално или неточно.
3. Какви данни събираме и защо

Ние събираме данни като например IP адреса на компютъра Ви, часа и датата, размерът на прехвърлените данни, уебсайта, от който сте дошли до нашия сайт, както и информация за операционната система и браузера, които използвате.

Този сайт използва:

Социални плъгини Facebook и Google+ :
Плъгините („plug-ins“) на социалните мрежи се използват на нашия сайт, особено плъгина „Харесвам“. Интернет сайтът на доставчика, т.е. Facebook.com, се управлява от Facebook Inc., 1601 Саут Калифорния Авеню, Пало Алто, Калифорния, 94304, САЩ. Плъгините обикновено са означени с логото на Facebook.

В допълнение към плъгините на Facebook, използваме и тези на Google+ (доставчик: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Следните обяснения по отношение на Facebook важат и за Google + със съответните промени. Ако посетите нашият сайт с плъгин, интернет браузъра Ви ще създаде линк към Facebook сървърите, а фактът, че сте посетили сайта ни ще бъде препратен на Facebook, дори и да не сте влезли във Facebook и независимо от това дали реално сте активирали плъгина, т.е. дали сте кликнали върху него.

Електронен бюлетин
За да се запишете за нашия електронен бюлетин е необходимо да ни предоставите единствено адреса на Вашата електронна поща. Персонализиран потребителски профил не са създава.

С цел подобряване на функционалността и приспособяване на нашите бизнес и маркетинг дейности в съответствие с индивидуалните предпочитания на потребителите този сайт си запазва правото, с помощта на Google Analytics, да използва специфични бисквитки с уникални номера (User-ID) за потребителите записани за нашите имейл кампании. Тези бисквитки не предоставят лична информация и не биха могли да ви идентифицират лично.

Отписването от електронния ни бюлетин е възможно по всяко време. Вашият имейл адрес ще бъде деактивиран незабавно в списъка с получатели на електронния ни бюлетин и повече няма да получавате електронен бюлетин от нас.

Google Analytics
Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставен от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да анализира как потребителите използват сайта. Тези бисквитки се предават към сървъра на Google в САЩ и се съхраняват там. Бихме искали да отбележим, че ролята на Google Analytics на този сайт включва кода „gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимния запис на IP адреси (т.нар. IP маскиране). С оглед анонимността на IP адресите, посещаващи този сайт, Вашият IP адрес е съкратен от Google на територията на ЕС и държавите по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.

4. Информация, предавана на трети лица

Контакти

Адрес: 6002, гр.Стара Загора, ул.”Герасим Папазчев” №1

Телефони:

 •        Регистратура – 042919404; 042919402
 •        Административен секретар – 042919403
 •        Гл. мед. сестра – 0892243935

E-mail : mk.beroe.stz@abv.bg

 

Лабораторни изследвания

В клиничната лаборатория на МЦ Берое се извършват изследвания на кръв, урина и др.


Изследвания извършвани в клиничната лаборатория на Медицински център БЕРОЕ:

 1. Урина – качествени, полуколичествени и количествени изследвания
  1. Урина – глюкоза, рН, белтък, кетотела, кръв, уробилиноген, билирубин, нитрити, левкоцити, спец. тегло и пр.
  2. Окултни кръвоизливи
  3. Седимент – ориентировъчно
  4. Микроалбумин 24
 2. Изследване на пунктати – плеврален, коремен и перикардиален
  1. Специфично тегло
  2. Броене на левкоцити
  3. Диференциално броене (седимент)
  4. Глюкоза
  5. Na
  6. K
  7. Cl
  8. Общ белтък
  9. Албумин
 3. Функционални изследвания
  1. Ret (ретикулоцити)
  2. Клирънс (креатининов)
  3. Кръвозахарен профил
  4. Обременяване с глюкоза
 4. Хематологични изследвания
  1. СУЕ
  2. Кръвна картина (ПКК)
  3. Кръвна картина + ДКК микроскопия
  4. Морфология на еритроцити
  5. Микроскопско ДКК
 5. Изследване на хемостазата
  1. Протромбиново време (РТ)
  2. Фибриноген
  3. ККВ (аРТТ)
  4. Д-димер
  5. Време за кървене
 6. Клинично-химични изследвания
  1. К, Nа, Сl, комплексно
  2. Глюкоза в серум или в периферна кръв
  3. Общ белтък
  4. Албумин
  5. Урея
  6. Креатинин
  7. Пикочна киселина
  8. Тотален билирубин
  9. Директен билирубин
  10. Холестерол
  11. НDL-холестерол
  12. Холестерол + HDL-холестерол + LDL-холестерол +тригл.
  13. Триглицериди
  14. АсАТ
  15. АлАТ
  16. КфК
  17. КфК-МВ
  18. ЛДХ
  19. Алкална фосфатаза (АР)
  20. Липаза
  21. Амилаза
  22. Желязо
  23. ГЖСК
  24. Калций (Са)
  25. Фосфор
  26. ГГТ
 7. Олигоелементи
  1. Магнезий в серум
 8. Индивидуални белтъци
  1. С-реактивен протеин (CRP
  2. Гликиран хемоглобин
  3. AKР |КАС|
  4. Ig A
  5. Ig M
  6. Ig G
 9. Специализирани анализи
  1. Хормони
   1. TSH
   2. FT3
   3. FT4
   4. Тропонин – количествено
  2. Туморни маркери
   1. СЕА
   2. АFР
   3. Total РSА
   4. СА 15-3 (2729
   5. СА 19-9 (Sla)
  3. Маркери на възпалението
   1. RF ревматологичен фактор

Статистика

В статистическия отдел на Медицински Комплекс Берое се осъществява обработването на цялата медико-статистическата информация за дейността на лечебното заведение и отделните му структурни звена, като се изготвят текущи и периодични отчети по установени показатели.